O nás

Začiatkom 90–tych rokov minulého storočia rozpadom Revolučného odborového hnutia vznikla 1. československá odborová centrála – Konfederácia umenia a kultúry (KUK), ktorá združovala niekoľko odborových zväzov podľa profesijnej orientácie ich členov. V marci 1991 sa konal prvý riadny zjazd Odborového svazu pracovníků knihoven (OSPK), ktorý fungoval na dvojkomorovom systéme – česká a slovenská komora. Majetková, delimitačná a správna únia rozdelila aj majetok predchádzajúceho ROH, pre novovzniknuté odborové zväzy, pomerne podľa počtu členskej základne. Po rozdelení republiky v roku 1993 z OSPK  vznikli dva národné zväzy. Na Slovensku práve Odborový zväz pracovníkov knižníc SR.


Prvou zvolenou predsedníčkou Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR (OZPK SR) sa stala PhDr. Janka Ághová, ktorá vykonávala túto funkciu do roku 1999. V poradí druhou predsedníčkou nášho zväzu bola až do roku 2013 pani Jana Tóthová. Terajšou predsedníčkou zväzu je Mgr. Dáša Machalová.

Prioritou a poslaním nášho zväzu je združovať členov na obhajobu ich práv a presadzovanie ich pracovných, sociálnych, kultúrnych a ďalších záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním ich zamestnania a povolania v štátnych organizáciách a organizáciách zriadených VÚC. Kľúčovými piliermi OZPK SR, z  hľadiska presadzovania záujmov a potrieb zamestnancov, sú členské základne. V súčasnosti OZPK SR združuje 30 základných organizácií.